Herinrichting
centrumgebied
Dinxperlo

SANIERUNG ZENTRUM DINXPERLO

Dinxperlo krijgt een nieuw toekomstbestendig centrum. Een mooie huiskamer voor het dorp, voor de inwoners en bezoekers uit de regio en buurland Duitsland. Een aantrekkelijke plek waar het mooi en sfeervol vertoeven is. Om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Nu en in de toekomst.

In 2020 hebben inwoners, belanghebbenden, ondernemers en eigenaren nagedacht over de inrichting van een nieuw centrum voor Dinxperlo. Samen ontwikkelden zij een nieuwe centrumvisie die door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Op 7 december heeft de presentatie van het voorlopig ontwerp voor centrumgebied Dinxperlo plaatsgevonden.

Dit project is onderdeel van het centrumplan Dinxperlo. Binnen dit plan worden verschillende projecten uitgevoerd. Meer informatie over het centrumplan en de andere projecten vindt u op de website van gemeente Aalten.

Dinxperlo bekommt ein neues zukunftssicheres Zentrum. Ein schönes Wohnzimmer für das Dorf, für Bewohner und Besucher aus der Region und dem benachbarten Deutschland. Ein attraktiver Ort, an dem es sich schön und stimmungsvoll verweilen lässt. Zusammenkommen und sich treffen. Jetzt und in Zukunft.

Im Jahr 2020 haben Anwohner, Interessengruppen, Unternehmer und Eigentümer über die Gestaltung eines neuen Zentrums für Dinxperlo nachgedacht. Gemeinsam entwickelten sie eine neue Vision für das Zentrum, die vom Stadtrat genehmigt wurde.

Die Präsentation des Vorentwurfs für den zentralen Bereich von Dinxperlo fand am 7. Dezember statt.

Dieses Projekt ist Teil des Dinxperlo-Zentrumsplans. Innerhalb dieses Plans werden verschiedene Projekte durchgeführt. Weitere Informationen zum Zentrumsplan und den anderen Projekten finden Sie auf der Website der Gemeinde Aalten.

Een korte update

Op 7 december werd het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting van het centrum, de Allee en de Heelweg in Dinxperlo gepresenteerd. Zo’n 120 geïnteresseerden zagen in de dorpskerk een presentatie en een film met 3D sfeerbeelden van hoe het nieuwe centrum eruit zou moeten gaan zien. De bijeenkomst, inclusief presentatie en sfeerbeelden kunt u terugkijken via deze website.

Terugblik op het Voorlopig ontwerp
Na de presentatie kon men reageren op het ontwerp. We hebben 35, veelal positieve, reacties ontvangen en daar zijn we erg blij mee. De reacties worden meegenomen in de uitwerking van het definitief ontwerp (DO) en opgenomen in een reactienota voorzien van een antwoord van het bouwteam. De reactienota wordt te zijner tijd ook met de gemeenteraad gedeeld. Iedereen die heeft meegedacht en een reactie heeft gegeven, dankuwel! De suggesties die u met ons heeft gedeeld zijn erg waardevol.

Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
Op dit moment wordt van het Voorlopig Ontwerp een Definitief Ontwerp gemaakt. Hierbij worden de plannen nóg gedetailleerder uitgewerkt. Zo worden er materiaalkeuzes gemaakt, verlichting gekozen, wordt het fiets-parkeren verder uitgewerkt, de grensbeleving vormgegeven en ook worden de Sustainable Development Goals (SDG’s) verankerd in het project. Bij al deze keuzes vinden overleggen plaats met betrokkenen.

Deze maanden hoort u misschien wat minder over het project, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het Definitief Ontwerp. We zien u graag terug in de dorpskerk op woensdag 29 maart, want dan presenteren we het Definitief Ontwerp en kunt u weer reageren. Na de presentatie op 29 maart trekken wij nog een maand uit voor de details. We verwachten eind april het Definitief Ontwerp voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Ook hier is nog ruimte voor inspraak. Vervolgens starten we met de technische voorbereiding en inkoop. Als dit allemaal verloopt zoals we hopen, denken we dat na de bouwvak de schop in de grond gaat. Dan beginnen we met het Centrumgebied, daarna volgt de Allee, en als laatste de Heelweg. We schatten dat dit zo’n 2,5 jaar in beslag gaat nemen. Zodra de exacte planning bekend is laten we het u weten.

Kortetermijnplannen
Op korte termijn zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:

  • In februari wordt er onderzoek gedaan en worden er proefsleuven gemaakt om bestaande zaken in de bodem beter in kaart te brengen. Denk hierbij aan kabels, leidingen, rioleringen, fundaties en kwaliteiten van de grond.
  • In februari worden de bomen langs de Allee kaal gemaakt. In mei-juni zullen de boomstammen volledig worden afgezaagd tot op het maaiveld. Deze momenten zijn gekozen door experts op basis van invloeden zoals broeden en sapstromen.
  • Voor de bouwvak willen we het nieuwe parkeerterrein van de Aldi realiseren. Ook hier geldt nog een proces van Definitief Ontwerp maken, begroting opstellen en voorbereiding van de sloop van het bestaande pand.

Ein kurzes Update

Am 7.Dezember wurde der Vorläufige Entwurf für die neu Gestaltung des Zentrums, der Allee und des Hellwegs in Dinxperlo vorgestellt. 120 Interessierte sahen in der Dorfkirche eine Präsentation und einen Film mit 3D Bildern, wir das neue Zentrum aussehen soll. Das Treffen samt Präsentation und 3D Stimmungsbildern können Sie auf dieser Website noch mal sehen.

Rückblick auf den Vorläufigen Entwurf.
Nach der Präsentation konnte man Reagieren auf den Entwurf. Wir haben 35 überwiegend positive Rückmeldungen erhalten und sind sehr erfreut darüber. Die Reaktionen werden in der Ausarbeitung des endgültigen Entwurf verarbeitet. Und werden in einem Antwortschreiben mit der Antwort des Bauteams aufgenommen. Das Antwortschreiben wird zu gegebener zeit auch dem Stadtrat übermittelt. Vielen Dank an alle, die Ideen eingebracht und den Entwurf kommentiert haben! Die Vorschläge, die Sie mit uns geteilt haben, sind sehr wertvoll.

Vom Vorentwurf bis zum Endgültigen Entwurf
Aus dem vorläufigen Entwurf wird derzeit ein endgültiger Entwurf erstellt. Hier werden die Pläne noch detailliert ausarbeitet. So wird beispielweise die Materialauswahl getroffen, Beleuchtung gewählt, Fahrradstellplätze weiterentwickelt, das Grenzerlebnis gestaltet und auch die Sustainable Development Goals (SDGs) im Projekt verankert. Bei al diesen Entscheidungen werden betroffene mit einbezogen.

Sie werden in diesen Monaten vielleicht etwas weniger über das Projekt mit bekommen, aber hinter den Kulissen arbeiten wir hart am endgültigen Entwurf. Wir freuen uns auf ihren Besuch in der Dorfkirche am Mittwoch den 29. März, denn dann präsentieren wir den Definitiven Entwurf und können sie wieder reagieren.

Nach der Präsentation am 29. März planen wir einen weiteren Monat für die Details ein. Wir gehen davon aus, dass wir den endgültigen Entwurf Ende April dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen können. Auch hier ist noch Raum für Input. Anschließend beginnen wir mit der technischen Vorbereitung und dem Einkauf. Wenn alles nach Plan läuft, wird nach den Handwerkferien der Spaten in die Erde gehen.

Dann beginnen wir mit dem Centrum gebiet, gefolgt von der Allee und schließlich dem Hellweg. Wir schätzen, dass dies etwa 2,5 Jahre dauern wird. Wir werden Sie informieren, sobald der genaue Zeitplan bekannt ist.

Kurzfristige Pläne
Folgende Aktivitäten finden kurzfristig statt:

  • Im Februar werden Untersuchungen durchgeführt und Versuchs Grabungen gezogen, um bestehende Gegenstände wie Kabel, Leitungen, Rohre, Kanäle und Fundamente im Boden besser zu lokalisieren. Und den zustand des Bodens zu verkennen.
  • Im Februar werden die Bäume entlang der Allee kahl geschnitten. Im Mai-Juni werden die Baumstämme komplett bis auf Bodenhöhe abgeholzt. Diese Momente werden von Experten auf der Grundlage von Einflüssen wie Brüten und Saftflüssen ausgewählt.
  • Wir wollen den Neuen Parkplatz bei Aldi noch vor den Handwerksferien realisieren. Auch hier wird ein definitiver Entwurf erstellt, die Kosten aufgelistet und der Abriss des bestehenden Gebäudes auf dem Grund vorbereitet.

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 7 december 2022 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Vorentwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 7. Dezember 2022 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.