Dinxperlo Vernieuwt – het Voorlopig Ontwerp van 7 december 2022

Dinxperlo Baut um - den Vorentwurf vom 7. Dezember

Dinxperlo vernieuwt. Het centrum wordt toekomstbestendig ingericht. Op basis van de Centrumvisie Dinxperlo heeft het bouwteam – bestaande uit Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu; OKRA landschapsarchitecten en gemeente Aalten –  het ontwerp voor de nieuwe openbare ruimte gemaakt.

Samen met Suderwick vormt Dinxperlo een aantrekkelijk grensdorp, voor bewoners én voor bezoekers. In het ontwerp is meer ruimte voor ontmoeten en verblijven in een groene en gezonde leefomgeving. In de openbare ruimte wordt de grenslijn zichtbaar en beleefbaar en worden de verhalen van het grensdorp verbeeld. De goede bereikbaarheid van het centrum blijft behouden en de verkeersveiligheid wordt vergroot.

 

Rondom de kerk en op het Prins Clausplein ontstaat een nieuwe huiskamer voor het dorp. Hiervoor wordt het gebied aanzienlijk vergroend. Door bomen en beplanting langs de straten en op het Prins Clausplein toe te voegen biedt het ontwerp natuurlijke oplossingen voor het voorkomen van hittestress en wateroverlast.

De verkeerssnelheid gaat omlaag en er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit vergroot de veiligheid van weggebruikers en het verhoogd het wooncomfort van omwonenden.

 

Prins Clausplein

Het Prins Clausplein wordt grotendeels autovrij. Zo wordt het hart van Dinxperlo een aangename, groene, verblijfsplek. Het Grenslandmuseum en de dorpskerk worden visueel met de grens verbonden door een ‘grenselement’ met lichtlijn in de vloer. De weekmarkt blijft op dezelfde plek, evenementen kunnen in de toekomst deels op het plein en deels in de Hogestraat worden georganiseerd.

Het centrum blijft goed bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Om de snelheid te verlagen is het straatprofiel van de winkelstraten vlak uitgevoerd. Voor voetgangers is de vrije ruimte langs de winkels breder gemaakt. Parkeerplaatsen zijn zorgvuldig ingepast, waarbij eenzelfde aantal parkeerplaatsen terugkomt als er nu is.

 


Allee

In de Allee wordt de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur verlaagd om comfort en veiligheid voor omwonenden te vergroten. Er komt extra ruimte voor fietsverkeer en er komt aan één zijde van de straat een wadi om het regenwater op te vangen en te infiltreren. De huidige overlastgevende hemelbomen worden vervangen door een grotere diversiteit aan bomen en sierbeplanting. Hierdoor ontstaat meer gelegenheid voor biodiversiteit en schaduw.

 


Heelweg

Ook op de Heelweg, waar Nederland en Duitsland samenkomen,  gaat de maximumsnelheid omlaag. Zo wordt de Heelweg weer de nieuwe voorzijde van de beide dorpen. De trottoirs worden breder. Daarmee ontstaat ook ruimte om de grens over de gehele lengte van de weg zichtbaar te maken. Deze grenslijn zal een extra functie hebben als gidslijn voor de oudere bewoners van woonzorgcentrum Dr. Jenny en het Bültenhaus. Langs de lijn is ruimte voor het laten zien van bijzondere verhalen over deze plek.

Dit ontwerp is het resultaat van een goede samenwerking tussen buurtbewoners, ondernemers, belangstellenden en bouwteam. Het vormt de basis voor de daadwerkelijke herinrichting van Dinxperlo.

Presentatie

De volledige presentatie is onderaan deze pagina te bekijken.

Dinxperlo baut um. Das Zentrum wird zukunftsfähig umgebaut. Auf Basis der Centrumsvisie Dinxperlo hat das Bauteam – bestehend aus dem Büro Dusseldorf Infra, Sloop und Milieu, dem Büro OKRA Landschaftsarchitekten und der Gemeinde Aalten – einen Entwurf für den öffentlichen Raum geschaffen.

Gemeinsam mit Suderwick gestaltet Dinxperlo ein attraktives Grenzdorf für die Bewohner und Besucher. Im Entwurf enthält das Begegnen und Verweilen in einer grünen und gesunden Lebensumgebung, mehr Aufmerksamkeit. Im öffentlichen Raum soll die Landesgrenze erlebbar gemacht und die Geschichte des Grenzdorfs dargestellt werden. Die gute Erreichbarkeit des Zentrums bleibt erhalten und die Verkehrssicherheit wird verstärkt.

Um die Dorfskirche herum und auf dem Prins Clausplein entsteht ein neues “Wohnzimmer” für das Dorf. Dafür wird der Bereich erheblich grüner gestaltet. Durch Bäume und Pflanzen entlang der Straßen und auf dem Prins Clausplein, bietet der Entwurf natürliche Lösungen, um Hitzestress und Problemen mit Überschwemmungen vorzubeugen.

Die Verkehrsgeschwindigkeit wird verringert, wodurch Fußgänger und Radfahrer mehr Platz erhalten. So wird die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer vergrößert und die Wohnqualität der Anwohner verbessert.

Prins Clausplein

Der Prins Clausplein wird größtenteils Auto frei. So wird das Herz Dinxperlos zu einem angenehmen, grünen Verweilort. Das Grenzlandmuseum und die Dorfskirche werden visuell durch ein “Grenzelement” einer Lichtlinie auf dem Boden mit der Grenze verbunden. Der Wochenmarkt bleibt am selben Ort, Events können zukünftig teils auf dem Platz und teils in der Hogestraat stattfinden.

Das Zentrum bleibt gut erreichbar für den motorisierten Verkehr. Um das Tempo zu senken wird das Straßenprofil der Einkaufsstraßen eben ausgeführt. Für Fußgänger wird mehr Platz vor den Geschäften geschaffen. Parkplätze sind sorgfältig eingeplant, wobei die Anzahl der Parkplätze insgesamt dieselbe bleibt.

Allee

In der Allee wird die maximale Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h verringert um mehr Komfort und Sicherheit für Anwohner zu schaffen. So entsteht mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. Zudem kommt an eine Seite der Straße ein grünstreifen zur Entwässerung und Versickerung von Wasser. Die heutigen problemanfälligen Götterbäume werden durch eine größere Diversität an Bäumen und Zierbepflanzung ersetzt. Dadurch wird mehr Biodiversität und Schatten erzeugt.

Hellweg

Auch am Hellweg, wo die Niederlande und Deutschland zusammenkommen, wird die Höchstgeschwindigkeit verringert. So wird der Hellweg die neu Schauseite beider Dörfer. Der Fußweg wird breiter gestaltet, womit auch Platz geschaffen wird um die Grenze durchweg sichtbar zu machen. Die Grenzlinie wird eine extra Funktion haben als Leitlinie für ältere Bewohner z.B. aus dem Altenheim Dr. Jenny und dem Bültenhaus. Entlang der Linie ist zudem Platz, die besondere Geschichte des Platzes veranschaulichen zu können.

Diese Skizze ist das Resulatat einer guten Zusammenarbeit zwischen den Anwohnern, Unternehmern, Interessenten und dem Bauteam. Der Entwurf formt die Basis für die wirkliche Neugestaltung Dinxperlos.

Präsentation

Die vollständige Präsentation kann unten eingesehen werden.

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.