Terugblik eerste meedenksessie Allee Dinxperlo

Rückblick auf die erste Beratungssitzung Allee Dinxperlo

Op 28 september 2022 spraken we in de Dorpskerk van Dinxperlo met ruim 40 betrokken inwoners over de herinrichting van de Allee. Wethouder Erik Groters opende de avond. “Bij de reconstructie van de weg maken we een inrichting die past bij een verkeerssnelheid van 30 km per uur. Ook moet het riool vervangen worden en zullen we de bestaande hemelbomen vervangen door nieuwe inheemse bomen. In het ontwerp willen we meer ruimte maken voor groen en klimaatadaptieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld wadi’s voor de opvang van regenwater.” Op het bericht dat de hemelbomen gekapt gaan worden reageerde de zaal met luid applaus.

Landschapsarchitect Wim Voogt gaf vervolgens een presentatie waarin hij het bouwteam voorstelde en een toelichting gaf op het eerste ontwerpvoorstel. Wim gaf aan een inrichtingsplan te willen maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en belangen van de aanwezigen. Om een beeld te krijgen van deze wensen en belangen was er ruimte om input te geven via een digitale enquête, een reactie met post-its op het schetsontwerp en een afsluitend gesprek met de zaal.

De belangrijkste conclusies van de avond zijn:

– Positieve reacties op dit eerste ontwerpvoorstel, waaronder de keuze voor:

 • Een weginrichting met twee fietsstroken en een smallere rijbaan
 • Een wadi in de gehele straat
 • Een brede stoep aan één zijde, smalle looproute aan andere zijde van de weg
 • Een mix van bomen met kleinere en grotere bomen

– Vragen die nader onderzoek vergen zijn:

 • Verlichtingsplan (lagere masten en LED)
 • Detailkeuze van de boomsoorten
 • Detailontwerp van de verkeersdrempels (niet te hoog!)
 • De exacte breedte van de rijbaan
 • Invulling van de groene plek bij de Prins Bernhardstraat (bankje fijn, maar het moet geen hangplek worden!)
 • Een aantal huishoudens hebben gevraagd om een eigen inrit/uitrit, zodat zij ook op eigen terrein kunnen parkeren

Een gedetailleerder beeld van de wensen en aandachtspunten is terug te zien in de uitkomsten van de enquête.

We kijken terug op een constructieve avond. Met het resultaat hopen wij de komende weken een flinke stap te kunnen maken in de uitwerking van het inrichtingsplan voor de Allee. De resultaten hiervan bespreken wij graag met iedereen die hier interesse in heeft op woensdagavond 9 november aanstaande. U kunt zich voor deze tweede avond aanmelden via de website www.centrumvisiedinxperlo.nl

Vragen over het ontwerp en/of reacties op het ontwerp kunt u kenbaar maken via dinxperlo@dusseldorp.nu

Am 28. September 2022 sprachen wir mit mehr als 40 besorgten Anwohnern in der Dorpskerk von Dinxperlo über die Neugestaltung der Allee. Stadtrat Erik Groters eröffnete den Abend. „Beim Umbau der Straße erstellen wir ein Layout, das für eine Verkehrsgeschwindigkeit von 30 km/h geeignet ist. Auch die Kanalisation muss erneuert werden und wir werden die bestehenden Himmelsbäume durch neue einheimische Bäume ersetzen. Bei der Gestaltung wollen wir mehr Raum für Begrünung und klimaadaptive Maßnahmen wie Wadis zum Sammeln von Regenwasser schaffen.“ Das Publikum reagierte mit lautem Applaus auf die Botschaft, dass die Bäume des Himmels gefällt werden.

Anschließend hielt der Landschaftsarchitekt Wim Voogt eine Präsentation, in der er das Bauteam vorstellte und den ersten Gestaltungsvorschlag erläuterte. Wim gab an, einen Gestaltungsplan erstellen zu wollen, der möglichst genau den Wünschen und Interessen der Anwesenden entspricht. Um sich ein Bild von diesen Wünschen und Interessen zu machen, gab es Raum für Inputs über eine digitale Umfrage, eine Reaktion mit Post-its auf die Entwurfsskizze und ein abschließendes Gespräch mit dem Publikum.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Abends sind:

– Positive Reaktionen auf diesen ersten Vorschlagsentwurf, einschließlich der Wahl für:

 • Ein Straßenlayout mit zwei Fahrradspuren und einer schmaleren Fahrspur
 • Ein Wadi in der ganzen Straße
 • Ein breiter Bürgersteig auf der einen Seite, ein schmaler Gehweg auf der anderen Straßenseite
 • Eine Baummischung mit kleineren und größeren Bäumen

– Fragen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen, sind:

 • Beleuchtungsplan (untere Masten und LED)
 • Detaillierte Auswahl der Baumarten
 • Detaillierte Gestaltung der Bremsschwellen (nicht zu hoch!)
 • Die genaue Breite der Fahrbahn
 • Auffüllen der Grünfläche an der Prins Bernhardstraat (Bank schön, aber es sollte kein Treffpunkt werden!)
 • Etliche Haushalte haben um eine eigene Ein-/Ausfahrt gebeten, damit sie auch auf ihrem eigenen Gelände parken können

Ein genaueres Bild der Wünsche und Schwerpunkte ergibt sich aus den Ergebnissen der Befragung.

Wir blicken auf einen konstruktiven Abend zurück. Mit dem Ergebnis hoffen wir, in den kommenden Wochen einen großen Schritt in der Ausarbeitung des Gestaltungsplans für die Allee machen zu können. Die Ergebnisse besprechen wir gerne am Mittwochabend, 9. November, mit allen Interessierten. Sie können sich für diesen zweiten Abend über die Website www.centrumvisiedinxperlo.nl anmelden

Fragen zum Design und/oder Reaktionen auf das Design können über dinxperlo@dusseldorp.nu bekannt gegeben werden

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.