Terugblik eerste meedenksessie Heelweg Dinxperlo

Rückblick auf die erste Beratungssitzung Heelweg Dinxperlo

Op 12 oktober 2022 spraken we in de Dorpskerk van Dinxperlo met ruim 60 betrokken inwoners over de herinrichting van de Heelweg. Deze bijzondere straat ligt letterlijk op de grens tussen Nederland en Duitsland. Wethouder Groters van gemeente Aalten en mevrouw Koppers van Stad Bocholt spraken een woord van welkom uit en benadrukten de waarde van samenwerking.

Landschapsarchitect Wim Voogt gaf vervolgens een presentatie waarin hij het bouwteam voorstelde en een toelichting gaf op het eerste ontwerpvoorstel, met drie varianten voor de inrichting van de straat. Wim gaf aan een inrichtingsplan te willen maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en belangen van de aanwezigen. Om een beeld te krijgen van deze wensen en belangen was er ruimte om input te geven via een digitale enquête, een reactie met post-its op de verschillende schetsvoorstellen en een afsluitend gesprek met de zaal.

De belangrijkste conclusies van de avond zijn:

 • Positieve reacties op de eerste schetsen, waaronder de keuze voor:
  • Verkeersveilige weginrichting met afwaardering naar 30 km/uur.
  • Meer ruimte voor groen en verblijf.
  • Zichtbaar en beleefbaar maken van de grenslijn.
 • Vragen die nader onderzoek vergen zijn:
  • Hoe is de routing voor het vrachtverkeer in de toekomst gedacht? En gaat dit wel samen met een 30 km/uur inrichting?
  • Hoe wil Stad Bocholt met de kosten omgaan, i.e. wie betaalt?
  • De grens is meer dan een lijn. Er zijn ook tal van verhalen en oude beelden die de moeite waard zijn om een plek te geven in de openbare ruimte. Denk hierbij aan foto’s op de brug bij Dr. Jenny en/of een aantal informatiepanelen op het kruispunt Heelweg-Kwikkelstraat. Op de grens een soort tijdlijn zoals een monument van prikkeldraad en een monument van een hek, zoals het door de jaren ooit geweest is op de grens. Wellicht ook de gele kruisjes kort terug laten komen. En de staptegel van Beatrix.
  • Kunnen de kruisingen in de straat ingericht worden als shared space? Zodat voetganger, fietser en auto gelijkwaardig gebruik maken van de ruimte?
  • Kunt u de rijbaan niet te smal maken? En ook rekening houden met voldoende breedte van de parkeervakken langs de weg?
  • Willen we nu wel of niet drempels in de straat?

Een gedetailleerder beeld van de wensen en aandachtspunten is terug te zien in de uitkomsten van de enquête.

We kijken terug op een constructieve avond. Met het resultaat hopen wij de komende weken een flinke stap te kunnen maken in de uitwerking van het inrichtingsplan voor de Heelweg. De resultaten hiervan bespreken wij graag met iedereen die hier interesse in heeft op woensdagavond 23 november aanstaande. U kunt zich voor deze tweede avond aanmelden via de website www.centrumvisiedinxperlo.nl

Vragen over het ontwerp en/of reacties op het ontwerp kunt u kenbaar maken via dinxperlo@dusseldorp.nu

Am 12. Oktober 2022 sprachen wir mit mehr als 60 beteiligten Anwohnern in der Dorfkirche in Dinxperlo über die Neugestaltung des Hellwegs. Diese besondere Straße liegt buchstäblich an der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland. Der Beigeordnete Herr Groters von der Gemeinde Aalten und Frau Koppers von der Stadt Bocholt sprachen ein Grußwort und betonten den Wert der Zusammenarbeit.

Anschließend hielt der Landschaftsarchitekt Wim Voogt eine Präsentation, in der er das Bauteam vorstellte und den ersten Konzeptentwurf inklusive dreier Varianten zur Umgestaltung des Hellwegs erläuterte. Wim gab an, einen Gestaltungsplan erstellen zu wollen, der möglichst genau den Wünschen und Interessen der Anwesenden entspricht. Um sich ein Bild von diesen Wünschen und Interessen zu machen, gab es Raum für Bemerkungen über eine digitale Umfrage, eine Reaktion mit Post-its auf die verschiedenen Sketch-Vorschläge und ein anschließendes Gespräch mit dem Publikum.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Abends sind:

 • Positive Reaktionen auf die ersten Skizzen, einschließlich der Wahl für:
  • Verkehrssichere Straßenführung mit Rückstufung auf 30 km/h.
  • Mehr Platz für Grün und Wohnen.o Grenzerfahrung und Grenzlinie sicht- und spürbar machen.
 • Fragen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen, sind:
  • Wie ist die Streckenführung für den Frachtverkehr zukünftig geplant? Und ist das mit einer 30 km/h Einrichtung der Straße kompatibel?
  • Wie will die Stadt Bocholt mit den Kosten umgehen, d.h. wer zalht?
  • Die Grenze ist mehr als eine Linie. Es gibt auch viele Geschichten und alte Bilder, die es wert sind, im öffentlichen Raum gezeigt zu werden. Dabei geht es z.B. um Fotos auf der Brücke bei Dr. Jenny und/oder um eine Reihe von Informationstafeln an der Kreuzung Hellweg-Kwikkelstraat. An der Grenze eine Art Zeitleiste wie ein Denkmal aus Stacheldraht und ein Denkmal eines Zauns, wie es im Laufe der Jahre an der Grenze war. Vielleicht auch kurz die gelben Kreuze wiederkommen lassen. Und die Stufenplatte von Beatrix.
  • Können die Kreuzungen in der Straße als Shared Space gestaltet werden, sodass  Fußgänger, Radfahrer und Autos den öffentlichen Raum tatsächlich gleichermaßen nutzen können?
  • Kann man die Fahrbahn nicht zu schmal machen? Und auch die ausreichende Breite der Parklücken entlang der Straße berücksichtigen?
  • Wollen wir Bremsschwellen auf der Straße oder nicht?

Ein genaueres Bild der Wünsche und Schwerpunkte ergibt sich aus den Ergebnissen der Befragung.

Wir blicken auf einen konstruktiven Abend zurück. Mit dem Ergebnis hoffen wir, in den kommenden Wochen einen großen Schritt in der Ausarbeitung des Gestaltungsplans für den Hellwegs machen zu können. Die Ergebnisse dazu besprechen wir gerne mit allen Interessierten am Mittwochabend, den 23. November. Sie können sich bereits für diesen zweiten Partizipationsabend über die Website www.centrumvisiedinxperlo.nl anmelden.

Fragen zum Design und/oder Reaktionen auf das Design können über dinxperlo@dusseldorp.nu bekannt gegeben werden.

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.