Terugblik Meedenksessie 2 Heelweg

Rückblick Teilnahme Abend 2 Hellweg

Op 23 november 2022 spraken we in de Dorpskerk van Dinxperlo met circa 40 betrokken inwoners over de herinrichting van de Heelweg. Deze bijzondere straat ligt letterlijk op de grens tussen Nederland en Duitsland.

Wethouder Groters van gemeente Aalten heette iedereen welkom, waarna landschapsarchitect Wim Voogt vervolgens een presentatie gaf. Hierin blikte hij terug op de eerste meedenkavond en presenteerde het nieuwe ontwerpvoorstel.

In de toelichting werd benadrukt dat de plannen nog volop in bewerking zijn en er nog genoeg tijd is voor aanpassingen op details in het ontwerp. Ook is er een verkeerstelling geweest waaruit blijkt dat de hoeveelheid vrachtverkeer op de Heelweg ruim binnen de marge valt om de weg in te richten als 30km/uur zone.

Tot slot werd het eerste idee gepresenteerd voor de vormgeving van een continue grenslijn op de verbrede stoep aan de Duitse kant van de weg. Deze lijn krijgt zo bij de entree van beide dorpen meer nadruk door gebruik te maken van de bekende kruisjes in de gele kleur. Deze entrees worden ontworpen als een soort pleintjes met een ‘shared space’ inrichting waarin alle verkeersgebruikers gelijkwaardig zijn. Hierbij loopt de klinkerverharding van de rijbaan door over de voetgangerszones en is er geen hoogteverschil meer tussen rijbaan en stoep.

Net als tijdens de vorige avond was er na de presentatie weer ruimte om in individuele gesprekken en op post-its reacties te geven op plankaarten van het ontwerp. In een afsluitend gesprek met de zaal zijn vervolgens nog aandachtspunten voor het ontwerp meegegeven.

De belangrijkste conclusies en aandachtspunten van de avond zijn:

 • De route van grens naar het centrum werd gewaardeerd, maar zou het niet mooi zijn als deze route ook verder loopt richting het centrum vanSuderwick?
 • Kan het troittoir, in ieder geval aan één zijde, verder doorlopen richting de Büdeken bij Brüggenhutte?
 • Er zijn verschillende inritten die nog niet juist zijn aangesloten op de Heelweg.
 • Er is behoefte aan verduidelijking van aantal parkeerplaatsen in de straat ten opzichte van huidige situatie en de norm.
 • Verdere uitwerking van het stratenpatroon bij de ‘shared-space’ voetgangersoversteken.
 • Er zal na de presentatie van het voorlopig ontwerp op 7 december aanstaande, een werkgroep worden opgericht om met verschillende geïnteresseerden in kleiner comité de verdere uitwerking van de grensverhalen vorm te geven.

We kijken terug op een constructieve avond. Met de bevindingen gaan wij in de komende weken het inrichtingsplan verder uitwerken naar een voorlopig ontwerp. De resultaten presenteren we aan iedereen die hier interesse in heeft op woensdagavond 7 december aanstaande. Tijdens deze avond worden ook de plannen voor het centrum en Allee besproken.

Vragen over het ontwerp en/of reacties op het ontwerp kunt u kenbaar maken via dinxperlo@dusseldorp.nu

Am 23. November 2022 sprachen wir mit ca. 40 beteiligten Anwohnern in der Dorfkirche von Dinxperlo über die Neugestaltung des Hellwegs. Diese besondere Straße liegt buchstäblich an der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Stadtrat Groters von der Gemeinde Aalten begrüßte alle, woraufhin der Landschaftsarchitekt Wim Voogt eine Präsentation hielt. Er blickte auf den ersten Teilname-Abend zurück und stellte den neuen Entwurf Vorschlag vor. In der Erklärung wurde betont, dass noch an den Plänen gearbeitet werde und noch genügend Zeit für Detailanpassungen im Entwurf sei. Auch eine Verkehrszählung hat ergeben, dass der Frachttransport auf dem Hellweg gut im Rahmen für die Auslegung der Straße als 30-km/h-Zone liegt.

Abschließend wurde die erste Idee zur Gestaltung einer durchgehenden Grenzlinie auf dem verbreiterten Gehweg auf der deutschen Straßenseite vorgestellt. Diese Linie wird am Ortseingang beider Dörfer durch die bekannten Kreuze in gelber Farbe noch stärker betont. Diese Zugänge sind als eine Art Platz im „Shared Space“-Entwurf konzipiert, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Der Pflasterklinker der Straße setzt sich über die Fußgängerzonen fort und es gibt keinen Höhenunterschied mehr zwischen Straße und Gehweg.

Wie schon am Vorabend gab es nach der Präsentation wieder Raum, um in Einzelgesprächen und auf Post-its auf den Plankarten des Entwurfs einzugehen. In einer abschließenden Diskussion mit den Teilnehmern wurden dann die Aufmerksamkeitspunkte für die Gestaltung mitgeteilt.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen und Punkte des Abends sind:

 • Die Route von der Grenze ins Zentrum wurde wert geschätzt, aber wäre es nicht schön, wenn diese Route auch in Richtung Suderwicker Zentrum weiterführen würde?
 • Kann der Bürgersteig zumindest auf einer Seite in Richtung Büdeken bei der Brüggenhütte weitergeführt werden?
 • Es gibt mehrere Auffahrten, die noch nicht richtig mit dem Hellweg verbunden sind.
 • Klärungsbedarf besteht bei der Anzahl der Parkplätze in der Straße in Bezug auf die aktuelle Situation und den Standard.
 • Weitere Ausarbeitung des Straßenmusters an den „Shared-Space“-Fußgängerübergängen.
 • Nach der Vorstellung des nächsten Vorentwurfs am 7. Dezember wird eine Arbeitsgruppe zusammen gestellt, die mit verschiedenen Interessierten in einem kleineren Kreis die weitere Ausarbeitung der Grenzgeschichten gestalten soll.

Wir blicken auf einen konstruktiven Abend zurück. Basierend auf den Erkenntnissen werden wir den Gestaltungsplan in den kommenden Wochen zu einem Vorentwurf weiterentwickeln. Die Ergebnisse präsentieren wir allen Interessierten am Mittwochabend, 7. Dezember. An diesem Abend werden auch die Pläne für das Zentrum und die Allee besprochen.

Fragen zum Entwurf und/oder Reaktionen auf den Entwurf können an dinxperlo@dusseldorp.nu gesendet werden

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.