Terugblik tweede meedenksessie Allee Dinxperlo

Rückblick auf die zweite Reflexionssitzung Allee Dinxperlo

Op 9 november 2022 spraken we in de Dorpskerk van Dinxperlo met circa 50 betrokken inwoners over de herinrichting van de Allee in Dinxperlo. Wethouder Erik Groters bedankte de aanwezigen voor hun betrokkenheid om samen tot een goed en gedragen ontwerp te komen. Landschapsarchitect Wim Voogt gaf vervolgens een presentatie van het ontwerp.

Hemelbomen

Het bouwteam heeft een eerste plan voor het verwijderen van de hemelbomen opgesteld. Het voorstel is om februari 2023 alle takken van de stammen te verwijderen. Vervolgens worden in mei of juni 2023 vervolgens de stammen afgezaagd. Aansluitend worden de wortels uitgefreesd en de restanten behandeld zodat deze niet opnieuw kunnen uitlopen. De uitvoering van dit voorstel is afhankelijk van goedkeuring College van B&W. De verwachting is dat we hierover eind 2022 meer duidelijkheid hebben.

Verkeer

In de nieuwe situatie wordt de snelheid op de weg verlaagd naar 30 km per uur. Op basis van recente verkeerstellingen hebben wij een goed beeld van de verkeersintensiteit. Het betreft circa 1600 motorvoertuigen per dag, waarvan minder dan 1.5% bestaat uit vrachtverkeer. Op basis hiervan is een verkeerssnelheid van 30 km per uur goed toepasbaar. De rijbaan wordt uitgevoerd in een tweetal fietsstroken van 1.70 m breed in rood asfalt, met daartussen een bestrating van gebakken klinkers. De totale wegbreedte wordt 5.80 meter. De kruispunten in de Allee worden een 7 centimeter verhoogd gelijkwaardig verkeersplateau met een bestrating van gebakken klinkers. Uitzondering hierop zijn het kruispunt bij de Aaltenseweg en de fietsstraat Prins Bernhardstraat. Deze straten blijven voorrang krijgen. Aan de oostzijde van de Allee maken we een strook met parkeerplekken die meelopen in de lengte van de straat, uitgevoerd in grasbetontegels.

Stoep aan één zijde

In het ontwerp is gekozen voor een asymmetrisch straatprofiel met een volwaardige stoep van 150 centimeter aan de westzijde van de Allee. Tussen de parkeerplekken en de voortuinen maken we een loop- en uitstapstrook in grasbetontegels van 60 centimeter breed.

Afkoppeling regenwater

Over de gehele lengte van de straat maken we een wadi van circa 2.20 meter breed. Al het regenwater wat op de straat valt, loopt weg naar deze wadi. Bij extreme stortbuien wordt het teveel aan regenwater in de wadi afgevoerd naar het regenwaterriool.

Vergroening

In de Allee komen aan weerszijden van de rijweg nieuwe bomen. We kiezen voor een mix van grotere en kleinere inheemse boomsoorten met een beplanting van natuurlijke vaste planten en siergrassen.

Verlichtingsplan

De straat krijgt nieuwe verlichtingsmasten met LED-verlichting. De masten hebben een hoogte van crica 6 meter. De masten worden in één lijn tussen de weg en de wadi geplaatst.

Net als tijdens de vorige avond was er na de presentatie weer ruimte om in individuele gesprekken en op post-its reacties te geven op plankaarten van het ontwerp. We kijken terug op wederom een constructieve avond. Met het resultaat hopen wij de komende weken weer een stap te kunnen maken in de uitwerking van het inrichtingsplan voor de Allee. De resultaten hiervan bespreken wij graag met iedereen die hier interesse in heeft op woensdagavond 7 december aanstaande. Tijdens deze avond worden ook de plannen voor het Centrum en de Heelweg besproken. U kunt zich voor deze afsluitende avond aanmelden via de website www.centrumdinxperlo.nl.

Vragen over het ontwerp en/of reacties op het ontwerp kunt u kenbaar maken via dinxperlo@dusseldorp.nu.

Am 9. November 2022 sprachen wir in der Dorfkirche Dinxperlo mit ca. 50 beteiligten Anwohnern über die Neugestaltung der Allee in Dinxperlo. Stadtrat Erik Groters dankte den Anwesenden für ihr Engagement, gemeinsam zu einem guten und unterstützten Entwurf zu kommen. Anschließend präsentierte Landschaftsarchitekt Wim Voogt den Entwurf.

Bäume des Himmels

Das Bauteam hat einen ersten Plan für die Entfernung der Himmelsbäume erstellt. Der Vorschlag sieht vor, bis Februar 2023 alle Äste aus den Stämmen zu entfernen. Anschließend werden die Stämme im Mai oder Juni 2023 abgesägt. Anschließend werden die Wurzeln ausgefräst und die Reste so behandelt, dass sie nicht wieder austreiben können. Die Umsetzung dieses Vorschlags unterliegt der Genehmigung durch den Vorstand von B&W. Wir gehen davon aus, dass wir Ende 2022 mehr Klarheit darüber haben werden.

Verkehr

In der neuen Situation wird die Geschwindigkeit auf der Straße auf 30 km/h reduziert. Aufgrund der jüngsten Verkehrszählungen haben wir eine gute Vorstellung von der Verkehrsintensität. Dies betrifft etwa 1600 Kraftfahrzeuge pro Tag, von denen weniger als 1,5 % auf den Güterverkehr entfallen. Auf dieser Grundlage ist eine Verkehrsgeschwindigkeit von 30 km/h durchaus anwendbar. Die Fahrbahn besteht aus zwei Radfahrstreifen von 1,70 m Breite aus rotem Asphalt, dazwischen liegt eine Pflasterung aus gebrannten Klinkern. Die Gesamtstraßenbreite beträgt 5,80 Meter. Die Kreuzungen in der Allee werden ein um 7 Zentimeter erhöhtes, gleichwertiges Verkehrsplateau mit einem Pflaster aus gebrannten Klinkern sein. Ausnahmen bilden die Kreuzung am Aaltenseweg und die Fahrradstraße Prins Bernhardstraat. Diese Straßen haben weiterhin Vorrang. Auf der östlichen Seite der Allee werden wir einen straßenlängs verlaufenden Streifen mit Parkflächen aus Grasbetonplatten anlegen.

Herd auf einer Seite

Der Entwurf entschied sich für ein asymmetrisches Straßenprofil mit einem vollen Bürgersteig von 150 Zentimetern auf der Westseite der Allee. Zwischen den Parkplätzen und den Vorgärten erstellen wir einen 60 Zentimeter breiten Geh- und Ausstiegsstreifen in Grasbetonplatten.

Regenwasserabschaltung

Über die gesamte Straßenlänge werden wir ein Wadi von ca. 2,20 m anlegen. Das gesamte Regenwasser, das auf die Straße fällt, fließt in dieses Wadi. Bei extremen Regengüssen wird das überschüssige Regenwasser im Wadi in die Regenwasserkanalisation abgeleitet.

Begrünung

Auf beiden Seiten der Straße in der Allee werden neue Bäume gepflanzt. Wir entscheiden uns für eine Mischung aus größeren und kleineren einheimischen Baumarten mit einer Bepflanzung mit natürlichen Stauden und Ziergräsern.

Beleuchtungsplan

Die Straße bekommt neue Lichtmasten mit LED-Beleuchtung. Die Masten haben eine Höhe von etwa 6 Metern. Die Masten werden in einer Linie zwischen der Straße und dem Wadi platziert.

Wie schon am Vorabend gab es nach der Präsentation wieder Raum, um in Einzelgesprächen und auf Post-its auf Plankarten des Entwurfs einzugehen. Wir blicken auf einen weiteren konstruktiven Abend zurück. Mit dem Ergebnis hoffen wir, in den kommenden Wochen einen weiteren Schritt in der Ausarbeitung des Gestaltungsplans für die Allee gehen zu können. Die Ergebnisse möchten wir am Mittwochabend, 7. Dezember, mit allen Interessierten diskutieren. An diesem Abend werden auch die Pläne für das Center und den Heelweg besprochen. Sie können sich für diesen Abschlussabend über die Website www.centrumdinxperlo.nl anmelden.

Fragen zum Design und/oder Reaktionen auf das Design können an dinxperlo@dusseldorp.nu gesendet werden.

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.